BIRO ZA LEKOVI NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Related Books

NARODNA BANKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
not za Narodnata banka na Republika Makedonija (Slu`ben vesnik na RM br. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 i 129/06), ~len 36 stav 3 i ~len 45 stav 1 od Z ...
http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/ODLUKA ZA MENUVACKI RABOTI ZA SOVET
pages: 10 | size: 105.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sobranie na Republika Makedonija
ot za rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija vo negoviot {esti mandaten sostav, i toa za periodot od 21 juni 2008 do 31 dekemvri 2008 godina. ...
http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/01IZVESTAJ 1 DEL 2008.pdf
pages: 212 | size: 4.51 MB | 0 0 | 0 comments
Sobranie na Republika Makedonija
_________________________________________________________________________________Izve{taj 01.01.2011-14.04.20112__________________________________________ ...
http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/IzvestajzarabotanaSRM01jan14apr
pages: 214 | size: 3.62 MB | 0 0 | 0 comments
advokatska komora na republika makedonija IINFORMATORNFORMAT
Upravniot odbor na Advokatskata komora na Republika Makedonija odr`an na 01.09.2007 godina, a imaj}i gi vo predvid Evropskite Direktivi so koj kako Evropsk ...
http://www.mba.org.mk/informator/informator_63_jul_avg2007.pdf
pages: 4 | size: 181.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA
po~nuva primenata na novite platni instrumenti, propi{ani so Upatstvoto za formata i sodr`inata na platnite instrumenti za vr{ewe na platniot promet vo ...
http://www.vegesa.com.mk/SpedIS/dokument_nov50.pdf
pages: 6 | size: 184.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br 1, Sreda, 10 januari 2001
2001 godina iznesuva 7.800 denari. Ovoj broj ~ini 50 denari. @iro smetka 40100-603-12498 den/lit. do 1,800 do 1,800 do 1,800 den/lit. do 1,800 do 1,800 ...
http://www.vegesa.com.mk/DZS/SV.pdf
pages: 32 | size: 646.00 KB | 0 0 | 0 comments
PHARE PROGRAMA ZA REFORMA NA SREDNOTO STRU^NO OBRAZOVANIE I
CIONI PODATOCI 1.1. Naziv na nastavniot predmet: KONSTRUKTIVNO - TEHNOLO[KA PODGOTOVKA 1.2. Obrazoven profil, nasoka i struka na koi pripa|a nastavniot pr ...
http://bro.gov.mk/docs/umetnicko/drugo/DSUPU - k. Ent. 2 i mebel - K
pages: 18 | size: 142.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br61, Petok, 10 avgust 2001
2001 godina iznesuva 7.800 denari. Ovoj broj ~ini 320 denari. @iro smetka 40100-603-124981195.U K A Z BR. 38 Vrz osnova na ~len 18, stav 1, to~ka 11 od Zak ...
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/DAEDCBD2A8EB874FA48A141F736C439B.pdf
pages: 128 | size: 2.64 MB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br52, Sreda, 11 juli 2001
01 godina iznesuva 7.800 denari. Ovoj broj ~ini 200 denari. @iro smetka 40100-603-124981035.Vrz osnova na ~len 33, stav 2 od Zakonot za buxeti ("Slu` ...
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/9AF1FE25A1D11E45AF602B6CE36E6DEF.pdf
pages: 32 | size: 370.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br 89, Sreda, 14 oktomvri 2001
2001 godina iznesuva 8.000 denari. Ovoj broj ~ini 470 denari.@iro smetka 3000000001887981553.Vrz osnova na ~len 11, a vo vrska so ~len 12 od Odlukata ...
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/C913F7D516FB4C41B05E28D634CED33F.pdf
pages: 20 | size: 439.00 KB | 0 0 | 0 comments
Kolektiven dogovorq
en vesnik na Republika Makedonija br. 80/93) i ~len 5 od Op{tiot kolektiven dogovor za javnite slu`bi, javnite pretprijatija, dr`avnite organi, organi ...
http://www.upoz.org.mk/dokumenti/dokumenti/kolektiven dogovor.pdf
pages: 19 | size: 101.00 KB | 0 0 | 0 comments
SPITNA PROGRAMA ZA MATURSKI ISPIT PO PREDMETOT FRANCUSKI JA
005 godinaMINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO SEKTOR ZA ISPITIMATURSKA ISPITNA PROGRAMAFRANCUSKI JAZIKSREDNO UMETNI^KO OBR ...
http://www.matura.gov.mk/data_files/school_graduate/mk/3624_FRANCUSKI-
pages: 15 | size: 146.00 KB | 0 0 | 0 comments
Zakon za evidenciite od oblasta na trudo
ciite vo oblasta na trudot i na~inot na nivnoto vodewe. Vo oblasta na trudot se vospostavuvaat evidencii {to sodr`at podatoci od interes za Republika Maked ...
http://www.zvrm.gov.mk/WBStorage/Files/Zakon_za_evidenciite_od_oblasta
pages: 20 | size: 94.00 KB | 0 0 | 0 comments
kratkorocni newpm
Republika Makedonija za privatizacija http://www.mpa.org.mk/ Internet adresa na Makedonskata berza za dolgoro~ni hartii od vrednost http://www.mse.org ...
http://www.finance.gov.mk/files/u9/juli-avgust_2003.pdf
pages: 112 | size: 3.41 MB | 0 0 | 0 comments
STENOGRAFSKI BELE[KI od Triesettata sednica na Sobranieto na
nieto na Republika Makedonija so po~etok vo 10,20 ~asot. Sednicata ja otvori i so nea pretsedava{e Nikola Popovski, pretsedatel na Sobranieto. NIKOLA POP ...
http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/030 sednica 16-07-2003.pdf
pages: 76 | size: 377.00 KB | 0 0 | 0 comments
Bil 9 10 Makq
sa na Upravata za javni prihodi http://www.ujp.gov.mk/ Internet adresa na Carinskata uprava na Republika Makedonija http://www.customs.gov.mk/ Internet adr ...
http://www.finance.gov.mk/files/u9/9_10_mak_web_2007.pdf
pages: 100 | size: 1.31 MB | 0 0 | 0 comments
PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE NA
od socijalnoto osiguruvawe, ima svoj istoriski razvoj. Penziskiot sistem na teritorijata na Republika Makedonija egzistira pove]e od 60 godini i site p ...
http://www.piom.com.mk/sq/files.php?force&file=docs/per_ne/359_PIOM_pr
pages: 23 | size: 371.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br14, Cetvrtok, 22 fevruari 2001
a za 2001 godina iznesuva 7.800 denari. Ovoj broj ~ini 100 denari. @iro smetka 40100-603-12498 tar. oznaka 3006 10332.Vrz osnova na ~len 30 od Zakonot ...
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/C5B3E12434DA254AB2DEC7EBFE2D3E30.pdf
pages: 4 | size: 74.00 KB | 0 0 | 0 comments
REGISTER NA POSVOENICI izmene
za trud i socijalna politika, donese PRAVILNIK za dopolnuvawe na Pravilnikot za formata, sodr`inata i na~inot na vodewe na registarot na mo`ni posvoenic ...
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/register_posvoenici_izmeni.pdf
pages: 1 | size: 19.00 KB | 0 0 | 0 comments
Izve{taj na Biro za stokrezervi buxetsmetka
SII SKOPJE KONE^EN IZVE[ATAJ NA OVLASTENIOT [email protected] REVIZOR 1. Predmet na ovoj Kone~en Izve{taj e izvr{ena revizija na finansiskite izve{tai na Biroto za ...
http://www.dzr.mk/Uploads/stok.pdf
pages: 24 | size: 72.00 KB | 0 0 | 0 comments
April 6 Makq
rivatizacija http://www.mpa.org.mk/ Internet adresa na Makedonskata berza za dolgoro~ni hartii od vrednost http://www.mse.org.mk/ Internet adresa na Komis ...
http://www.finance.gov.mk/files/u9/bilten04-2001.pdf
pages: 68 | size: 1.09 MB | 0 0 | 0 comments
Zakon za javen dolgdoc Sluzben vesnik br62
DREDBI Predmet na ureduvawe ^len 1 So ovoj zakon se ureduva/ureduvaat upravuvaweto so javniot dolg, namenite na dr`avniot dolg, postapkata i na~inite na ...
http://www.finance.gov.mk/files/u4/javen_dolg_sv62_0.pdf
pages: 19 | size: 74.00 KB | 0 0 | 0 comments
Opst kolektiven dogovor za javniot sektor na RM precisten
ureduvaat pravata i obvrskite na rabotnicite i rabotodava~ite od raboten odnos vo javniot sektor na Republika Makedonija, uslovite i na~inot na ostvaruvawe ...
http://sadu.mk/wp-content/uploads/2013/03/Opst-KD_Javen-sektor.pdf
pages: 12 | size: 64.00 KB | 0 0 | 0 comments
Odluka Godisna stapka na vkupni trosoci po Sovet
2, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 i 129/2006) i ~len 12 od Zakonot za za{tita na potro{uva~ite pri dogovori za potro{uva~ki krediti (Slu`ben Vesnik ...
http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/Odluka - Godisna stapka na vkupni t
pages: 9 | size: 95.00 KB | 0 0 | 0 comments
MINISTERSTVO ZA FINANSII
ONSkopje, juli 2008 godinaI. USTAVEN OSNOV ZA DONESUVAWE NA ZAKONOT Ustavniot osnov za donesuvawe na zakonot e sodr`an vo ~len 68, stav 1, alinei 2 i 3 o ...
http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/17predlog-22-c2.pdf
pages: 6 | size: 91.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA MINISTERSTVO ZA FINANSII UPRAVA ZA JAVN
vra}awe na akcizata za upotreben te~en naften gas (TNG) kako pogonsko gorivo ili kako dodatok na drugo mineralno maslo kako pogonsko gorivo vo industr ...
http://www.sfid.mk/comp_includes/webdata/documents/INSTR.VRAK.TNG_1909
pages: 4 | size: 190.00 KB | 0 0 | 0 comments
untitle
TENITE I DRUGI LICA [TO BARAAT RABOTAgencijata za vrabotuvawe na Republika Makedonija e javna ustanova koja obezbeduva uslugi na pazarot na trudot za p ...
http://www.avrm.gov.mk/WBStorage/Files/Broshura_rabotnici.pdf
pages: 32 | size: 761.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA UNIVERZITET SV KLIMENT OHRIDSKI
Vrz osnova na ~len 63 stav 2 od Zakonot za visokoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.35/08.) a vo vrska so ~len 10 od Pravilnikot za uslovite, kriteriumite ...
http://www.fb.uklo.edu.mk/PDF/odluka za kompatibilnost vtor ciklus.pdf
pages: 2 | size: 48.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA Univerzitet Sv Kiril i Metodij Skopje
ilnikot za na~inot i uslovite za organizirawe na prakti~nata nastava za studentite (Sl. vesnik na RM br. 120/2010) studentite imaat obvrska da realizi ...
http://www.feit.ukim.edu.mk/fajlovi_pocetna/Praksa2.pdf
pages: 2 | size: 61.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA
0NASLOV NA PROEKTOT: Trombofilija - nasleden sindromGLAVEN [email protected]^: Prof. d-rStojanka KostovskaINSTITUCIJA:Republi~ki zavod za Transfuziologija,Medicin ...
http://eprints.ugd.edu.mk/3062/2/zavrsen izvestaj RSlovenija-.pdf
pages: 11 | size: 257.00 KB | 0 0 | 0 comments
11 1 2010 Praznici
a ("Slu`ben vesnik na RM"" broj 21/98 i 18/07) vo 2010 godina nerabotni denovi se:Za site gra|ani na RM, nerabotni denovi se slednite dr ...
http://www.fvkonsalting.com.mk/data/pdf/nerabotni-denovi-vo-2010-godin
pages: 2 | size: 139.00 KB | 0 0 | 0 comments
ZAKON ZA CENTRALEN REGISTAR
uva: osnovaweto, organizacijata i delokrugot na rabota na Centralniot registar na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: Centralen registar); odnosit ...
http://kocani.gov.mk/ZAKONI/Zakoni za finansiskoto rabotenje/Zakon za
pages: 8 | size: 70.00 KB | 0 0 | 0 comments
4 Domanda Registrazione MK
dva primeroka ( edna ), : 1) s ; 2) d .. Ministerstvoto za finansii na Republika Makedonija (Centralen Registar); 3) d , , , ...
http://www.ambskopje.esteri.it/NR/rdonlyres/06A0B23D-907E-4E6F-B571-FF
pages: 1 | size: 48.00 KB | 0 0 | 0 comments
Moznosti kreditiranja 2 10cdr
pretprijatija od FARE/NEPA Iznos do 1.800.000,00 denari Rok na vra}awe 3-5 godini Grejs period do 6 meseci Kamatna stapka Eskontnata stapka na NBRM na de ...
http://www.org.mk/struga/banki/moznosti-kreditiranja-2.pdf
pages: 2 | size: 44.00 KB | 0 0 | 0 comments
24812 599pm
-WAGES- Status October 2007 -2.4.8.12599Skopje, juli 2008 Skopje, July 2008Izdava~: [email protected] ZAVOD ZA STATISTIKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA, ul. "Dame G ...
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.8.12.pdf
pages: 40 | size: 303.00 KB | 0 0 | 0 comments
Join us on Facebook
Discover FREE or 50+% discounted ebooks everyday.
We Recommend
Best PDF Reader
Link to our site from yours!

Green Bookee - eBooks Downloads